Disclaimer

Heerenstraat.nl besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Daarentegen kan Heerenstraat.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. 

Heerenstraat.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Heerenstraat.nl. 

Tevens aanvaardt Heerenstraat.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Heerenstraat.nl via deze website. 

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Heerenstraat.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.